Termes i condicions d'ús

Aspectes legals i condicions d’ús de la plataforma de participació d'Infermeres de Catalunya

A. Àmbit d’aplicació d’aquestes condicions d’ús

Les condicions d’ús següents per a la participació en la plataforma Participa! vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. En el moment de registrar-vos us sol·licitarà que accepteu aquestes condicions.

Infermeres de Catalunya es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, us aconsellem que visiteu aquesta pàgina de tant en tant. S’informarà a les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat i/o la seguretat.

B. Objectiu de la iniciativa

Mitjançant la plataforma Participa!, Infermeres de Catalunya vol fomentar la participació de les infermeres de manera oberta i transparent i implicar les infermeres i els professionals de la salut en la millora de la qualitat democràtica del nostre entorn, així com en la valoració, informació, discussió, priorització i decisió sobre aquelles polítiques i actuacions que afectin el nostre col·lectiu i el nostre sistema de salut. D’aquesta manera es busca afrontar els reptes i les dificultats que es plantegen, detectant els problemes reals actuals i proposant accions per solucionar-los.

Infermeres de Catalunya opta per una democràcia participativa, directa i deliberativa visibilitzant i fomentant les iniciatives que, tant de forma individual com col·lectiva, puguin contribuir a debatre, dissenyar i/o valorar accions per part del nostre sindicat i del conjunt dels professionals en favor del bé comú. La plataforma també té com a objectiu facilitar i visibilitzar els debats, el disseny, la valoració, la negociació i la modificació, el seguiment, i l’avaluació de polítiques públiques que puguin realitzar-se fora de la plataforma, per poder oferir a les nostres afiliades la màxima transparència.

C. Aspectes generals de la participació en la plataforma Participa!

Hi pot participar qualsevol infermera i professional de la salut que s’hagi registrat prèviament a la plataforma. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, la persona registrada declara que té 18 anys o més. La plataforma també permet la possibilitat d’obrir el registre a entitats, societats científiques, col·lectius, grups i/o organitzacions professionals.

Com que la plataforma Participa! és un punt de trobada que té l’objectiu de promoure la participació de les infermeres per a la millora de la nostra situació laboral i professional i el nostre sistema sanitari, les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

Infermeres de Catalunya no és responsable de l’ús incorrecte de la plataforma Participa! que en facin les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi aportin. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar la plataforma correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web, com per exemple informació que tingui les característiques següents:

 • que sigui falsa o enganyosa;
 • que infringeixi qualsevol dret d'Infermeres de Catalunya o de qualsevol tercera part, com per exemple, el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats;
 • que atempti contra la intimitat d’un tercer, com publicar detalls personals dels participants, com el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic, fotografies o qualsevol altra informació de caràcter personal;
 • que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicar el lloc web o els sistemes d'Infermeres de Catalunya o bé el lloc web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d’eludir les mesures tècniques dissenyades per al funcionament correcte de la plataforma;
 • que pretengui enviar correu brossa als usuaris o sobrecarregar el sistema;
 • que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar;
 • que tingui finalitats comercials, com publicar ofertes de treball o anuncis;
 • que no estigui conforme amb la decència pública; en conseqüència, el contingut no ha d’incitar a l’odi, discriminar, amenaçar, provocar, ni tenir un sentit o un caràcter sexual, violent, groller, ni ofensiu;
 • que infringeixi una llei o una regulació aplicable;
 • que faci campanyes promovent el vot massiu per a altres propostes no relacionades amb el procés i el marc de debat, i
 • que creï múltiples usuaris simulant ser persones diferents (astroturfing).

Infermeres de Catalunya no es fa responsable de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat dels continguts que les persones usuàries aportin a la plataforma. Això no obstant, Infermeres de Catalunya es reserva el dret a eliminar de la plataforma Participa! les opinions, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental de la plataforma Participa!. Infermeres de Catalunya es reserva també la potestat —sense cap avís previ— de suspendre temporalment les activitats d’un participant en la plataforma, desactivar-ne el compte de la manera que sigui, esborrar-ne el contingut, eliminar-ne el compte o enviar un avís, especialment, i sense limitar-s’hi, en els casos següents:

 • si es produeix una infracció d’aquestes condicions d’ús de la plataforma de participació i
 • si Infermeres de Catalunya creu que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, per al lloc web o per a Infermeres de Catalunya.

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas Infermeres de Catalunya serà responsable de l’ús indegut del lloc de la plataforma o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, Infermeres de Catalunya no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web o en un tercer, Infermeres de Catalunya queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.

D. Funcionament de la plataforma

Els participants poden accedir i navegar per la plataforma Participa! lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació, el suport o el comentari d’una proposta o la participació en un debat caldrà que es registrin prèviament. El registre que permetrà participar en la plataforma fent comentaris en una secció o creant propostes s’ha de realitzar introduint-hi les dades següents: nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús. A l’usuari se li requerirà que verifiqui el seu compte confirmant que té 18 anys o més i que està afiliat/da a Infermeres de Catalunya. Amb aquest fi es demanaran tres dades relatives a l'afiliació (DNI, codi postal i data de naixement) Aquestes dades seran utilitzades amb l’únic objectiu de verificar el compte, i no s’utilitzaran amb posterioritat.

La plataforma permet també la possibilitat de donar-hi d’alta entitats, col·lectius i/o organitzacions, i en aquest cas, se sol·licitaran les dades següents: nom de l’organització, persona responsable, correu electrònic, telèfon, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús.

La persona registrada pot interactuar amb la plataforma a través de les diferents funcionalitats habilitades per cadascun dels processos de participació (debats, propostes, trobades,...). La persona verificada podrà donar suport a les propostes i participar en els processos de priorització d’aquestes.

E. Condicions pel tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Les condicions presents regulen els termes aplicables al contingut enviat pels usuaris d’aquesta plataforma mitjançant el formulari corresponent (en endavant, el “contingut”). El contingut no inclou aquelles dades de caràcter personal (expecte el nom públic de l'usuari) que són proporcionades a l'hora de realitzar el registre i la verificació, només inclou el contingut públic proporcionat per l'usuari (comentaris, propostes,...). Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut remès inicialment a la plataforma Participa! com a qualsevol contingut que s’enviï amb posterioritat o es manifesti a Infermeres de Catalunya:

 • No-confidencialitat: Tot el contingut tramès per l’usuari a Infermeres de Catalunya ha de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, Infermeres de Catalunya tractarà el dit contingut com a informació no confidencial.
 • Procediment: En el cas que Infermeres de Catalunya estigui interessat en el contingut tramès per l’usuari, es pot posar en contacte amb ell per sol·licitar-li informació addicional, sense que Infermeres de Catalunya adquireixi -per aquest fet- cap compromís respecte de l’usuari. Aquesta informació tindrà el caràcter de no confidencial, sense perjudici que, en el cas que les parts considerin la necessitat d’intercanviar informació de caràcter confidencial, se signi un acord de confidencialitat. Tot això sense perjudici del que estableix l’apartat relatiu a “Drets de propietat intel·lectual i industrial”.
 • Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants a la plataforma Participa! d'Infermeres de Catalunya declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada a les webs propietat d'Infermeres de Catalunya, així com a través d’altres mitjans que l’organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • Propietat intel·lectual: Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual que l’usuari aporti a aquest web quedaran subjectes a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA).
 • Procediment d’avís i de retirada: Qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar la retirada de continguts que incompleixin l’avís legal i les condicions d’ús presents; La sol·licitud es pots fer enviant un correu electrònic a pregunta@infermeresdecatalunya.com. Infermeres de Catalunya processarà aquestes peticions i es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

F. Drets d'autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts

Infermeres de Catalunya fomenta l’ús de llicències obertes, la creació d’obres derivades i la reutilització i la modificació de les obres contingudes en aquest web, sempre que es reconegui l’autoria original i es mantingui la mateixa llicència sobre l’obra resultant. Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual difosos en aquest web queden subjectes, per defecte, a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA). D’acord amb aquesta llicència, qualsevol persona (inclòs Infermeres de Catalunya) podrà fer ús dels continguts protegits, tant per a fins comercials com no comercials, sempre i quan es reconegui l’autoria i es difongui l’obra resultant sota la mateixa llicència CC-BY-SA. Aquesta llicència s’aplicarà tant als continguts aportats per Infermeres de Catalunya com als continguts aportats pels usuaris d’aquest web.

Infermeres de Catalunya permet la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d’aquest web, subjecte a les condicions següents:

 • Heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han realitzat canvis.
 • No podeu donar a entendre que Infermeres de Catalunya patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

Infermeres de Catalunya respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei.